Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 62., 54. a 3. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 25.11.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

  • OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 2. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO2-SC211-2019-54, zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy, v rámci 8. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO1-SC142-2015-3, zameranej na prieskum environmentálnych záťaží, v rámci 38. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.