Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 64. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 08.06.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2020-64, zameranej na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.