Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 68. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 03.01.2023 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v rámci 5. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.