Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 68. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 07.07.2022 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO4-SC431-2021-68, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v rámci 3. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.