Zoznam schválených ŽoNFP – 74. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 17.10.2022 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO4-SC411-2022-74, zameranej na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE, v rámci 4. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.