Zoznam schválených ŽoNFP – 75. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 22.11.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2022-75, zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru, v rámci 1. a 2. hodnotiaceho kola

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.