Zvýšenie alokácie 56. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na vysoký dopyt žiadateľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a uvoľnenie disponibilných zdrojov, pristupuje k zvýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 6,5 mil. EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 30,5 mil. EUR.