Zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci 33. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na vysoký dopyt a vysoké množstvo žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené ku dňu uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch, pristupuje k zvýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 7 mil. EUR (zo zdrojov EÚ).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 32 mil. EUR.