Dokument OP KŽP (verzia 11.0)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 11 vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2020) 4490 final, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 30. júna 2020.

Hlavným cieľom navrhovanej zmeny OP KŽP (verzia 11) je podpora opatrení na boj s pandémiou COVID-19 a jej dôsledkami.

V reakcii na vznik bezprecedentnej situácie na Slovensku spôsobenej pandémiou COVID-19 pristúpil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ako Centrálny koordinačný orgán (CKO) k mobilizácii zdrojov EŠIF s cieľom zabezpečiť finančnú podporu opatrení na zmiernenie jej dôsledkov. Pôvodne bolo snahou CKO využiť na boj s dôsledkami pandémie COVID-19 všetky zdroje operačných programov, ktoré nie sú zazmluvnené alebo schválené rozhodnutím o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a za týmto účelom sa vykonala aj realokácia medzi operačnými programami.

Riadiaci orgán (RO) pre OP KŽP však, aj napriek situácii spôsobenej pandémiou COVID-19, nepovažoval za možné realokovať na opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 všetky zdroje OP KŽP, ktoré nie sú zazmluvnené alebo alokované na schválené žiadosti o NFP, keďže zdroje Kohézneho fondu (v prípade  prioritnej osi 1 a časti prioritnej osi 2) slúžia na podporu aktivít zameraných na plnenie požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Podobne aj zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci prioritnej osi 4 slúžia na dosiahnutie cieľov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti.

Následne, po bilaterálnych stretnutiach s jednotlivými ministerstvami, dňa 28. apríla 2020 vláda SR uznesením č. 257/2020 schválila materiál „Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov“, ktorý predložil ÚPVII v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Predmetným uznesením vlády SR bolo RO pre OP KŽP uložené:

  • zabezpečiť realokáciu finančných prostriedkov vo výške 137,25 mil. € (z Kohézneho fondu) v rámci OP KŽP z prioritnej osi 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a prioritnej osi 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami do Operačného programu Ľudské zdroje, prioritnej osi 3 Zamestnanosť (Európsky sociálny fond) a
  • zabezpečiť realokáciu finančných prostriedkov vo výške 90 mil. € (z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) z prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch OP KŽP do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi 12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji v termíne do 31. mája 2020.

RO pre OP KŽP v súlade s vyššie uvedenými úlohami vypracoval návrh zmeny OP KŽP (verzia 11), ktorá vychádza z aktuálneho stavu finančnej implementácie OP KŽP.

Platná verzia OP KŽP (verzia 11) sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 11.0).