Dokument OP KŽP (veria 15.1)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 15.1 a schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2023) 8249 final, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 27. novembra 2023.

Predmetná zmena OP KŽP (verzia 15.1) bola vypracovaná a navrhnutá v súlade s uznesením vlády SR č. 806/2022 k materiálu Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvom EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a rámec implementácie (SAFE-CARE)“ a uznesením vlády SR č. 371/2023 k informácii o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 30. júnu 2023 a implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Predmetom schválenej zmeny OP KŽP (verzia 15.1) je vytvorenie novej prioritnej osi 6 Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy – SAFE s alokáciou 448 912 261 €, do ktorej boli presunuté disponibilné zdroje Kohézneho fondu (KF) z prioritných osí 1 a 2.

Zmena OP KŽP (verzia 15.1) bola zároveň vypracovaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023, ktorým boli v rámci EÚ zavedené nové flexibility, umožňujúce realizovať opatrenia na riešenie dôsledkov energetickej krízy zo zdrojov EÚ (vrátane KF) v rámci politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2014 – 2020.

Schválená zmena OP KŽP (verzia 15.1) umožní dočerpať zostávajúcu alokáciu zdrojov KF v rámci
OP KŽP a využiť ich na podporu opatrení na riešenie dôsledkov energetickej krízy so zameraním na zraniteľné domácnosti, čo zároveň prispeje k refundácii zdrojov, ktoré boli použité na kompenzáciu vysokých cien energií zo štátneho rozpočtu SR.

Platná verzia OP KŽP (verzia 15.1) sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 15.1).