Dokument OP KŽP (veria 7.0)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2018) 6344, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 25. septembra 2018.

Predmetom zmeny OP KŽP boli predovšetkým hodnoty čiastkových cieľov finančného ukazovateľa výkonnostného rámca jednotlivých prioritných osí operačného programu, úprava finančného plánu a ďalšie úpravy textovej a tabuľkovej časti operačného programu mimo výkonnostného rámca.

 

V rámci PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry bola vykonaná úprava čiastkového cieľa ukazovateľa výkonnostného rámca „Celkový povrch rekultivovanej pôdy“ a doplnenie kľúčového implementačného kroku „Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené“. Zároveň došlo k zvýšeniu cieľovej hodnoty ukazovateľa výstupu výkonnostného rámca PO 1 „Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd“. Zmena na úrovni čiastkového cieľa pre rok 2018 a cieľovej hodnoty pre rok 2023 finančného ukazovateľa výkonnostného rámca PO 1 „Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii“ vyplýva z presunu finančných prostriedkov z PO 2.

Zmena v rámci PO 2 spočívala v realokácii disponibilných finančných prostriedkov z PO 2 do PO 1. Upravený bol preto čiastkový cieľ pre rok 2018 a cieľová hodnota pre rok 2023 finančného ukazovateľa výkonnostného rámca PO 2.

V PO 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy došlo k úprave čiastkového cieľa finančného ukazovateľa výkonnostného rámca pre rok 2018. Úprava čiastkového cieľa finančného ukazovateľa výkonnostného rámca, avšak len pre kategóriu regiónu – menej rozvinuté regióny, bola vykonaná aj v PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

Platná verzia OP KŽP verzia 7 sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 7).