Dokument OP KŽP (verzia 8.0)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 8.0 vydaním rozhodnutia riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia zo dňa 29. novembra 2018, ktorým sa schválila zmena prvku Operačného programu Kvalita životného prostredia na podporu Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti.

Navrhovaná zmena OP KŽP na verziu 8.0 sa predovšetkým týkala úpravou prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, pričom jej predmetom je presun finančných prostriedkov z formy financovania 01 – Nenávratný grant do formy financovania  02 – Vratný grant, t.j. navýšenie súčasného objemu zdrojov, ktoré sú v rámci prioritnej osi 4 poskytované formou finančných nástrojov (prostredníctvom Slovak Investment Holding, a. s.) o 26 mil. EUR zo zdroja EÚ (Európskeho fondu regionálneho rozvoja). V tejto súvislosti sa zároveň vykonávajú úpravy v sumách prostriedkov poskytovaných formou financovania 01 – Nenávratný grant a formou financovania a 02 – Vratný grant aj v ostatných prioritných osiach OP KŽP tak, aby forma financovania  02 – Vratný grant bola vykazovaná iba v tých prioritných osiach, kde sú finančné nástroje skutočne využívané, t. j. v prioritnej osi 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a prioritnej osi 4  Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. V ostatných prioritných osiach OP KŽP sa finančné nástroje nevyužívajú, takže výška zdrojov v prípade formy financovania 02 – Vratný grant je nulová.

Platná verzia OP KŽP verzia 8 sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 8).