Dokument OP KŽP (verzia 10.1)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 10.1 vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2020) 809 final, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 7. februára 2020.

Platná verzia OP KŽP verzia 10.1 sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 10.1).

Ide o špecifický typ zmeny operačného programu zameraný na presun výkonnostnej rezervy v prípade tých prioritných osí, ktorým nebola pridelená, s cieľom jej využitia na financovanie prioritných osí s dostatočnou výkonnosťou, t. j. úrovňou fyzickej a finančnej implementácie.

V súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2019) 6107 zo dňa 13. augusta 2019, ktorým sa pre Slovensko a pre Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond určujú priority operačných programov, v ktorých sa dosiahli čiastkové ciele, s odkazom na operačné programy zaznamenané pod číslami CCI 2014SK16M1OP001, 2014SK16M1OP002, 2014SK16RFOP001, 2014SK16RFOP002, bola výkonnostná rezerva v prípade jednotlivých prioritných osí OP KŽP pridelená PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry v sume 90 405 104 € (financovanej z Kohézneho fondu/ KF) a PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch pre kategóriu regiónov „viac rozvinutý región“ v sume 92 975 € (financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/ EFRR).  Výkonnostnú rezervu stratili PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami financovanej zo zdrojov KF, ako aj obe prioritné osi financované zo zdrojov EFRR, a PO 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy a PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch pre kategóriu regiónov „menej rozvinutý región“.

Hlavným cieľom navrhovanej zmeny OP KŽP (verzia 10.1) bola teda realokácia zdrojov nepridelenej výkonnostnej rezervy s cieľom zabezpečiť ich vyčerpanie v súlade s pravidlom n + 3. V tejto súvislosti bol vykonaný aj ďalší presun zdrojov z PO 2 do PO 1, ako aj niektoré úpravy znenia OP KŽP zamerané na zvýšenie pokroku finančnej implementácie OP KŽP.   

Čo sa týka presunu zdrojov nepridelenej výkonnostnej rezervy, zmena OP KŽP (verzia 10.1) bola podmienená dvoma významnými faktormi:

  • nebol možný presun nepridelenej výkonnostnej rezervy prioritnej osi financovanej z EFRR do prioritnej osi financovanej z KF (a naopak), ani vzťahujúcej sa k inej kategórii regiónu;
  • bolo potrebné (aj vzhľadom na čas zostávajúci do ukončenia implementácie operačných programov v súlade s pravidlom n+3, t. j. do konca roka 2023), aby nepridelená výkonnostná rezerva bola prerozdelená do tých prioritných osí, v rámci ktorých existuje preukázateľná absorpčná kapacita v podobe projektov, ktoré sú po ich schválení pripravené na implementáciu.

V nadväznosti na tieto podmienky prerozdelenia výkonnostnej rezervy bol v rámci predmetnej zmeny OP KŽP (verzia 10.1) vykonaný presun nepridelenej výkonnostnej rezervy PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami v sume 21 261 632 € (EÚ zdroj) do PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, ktorá je (rovnako ako PO 2) financovaná zo zdrojov KF a zároveň sa vyznačovala dostatočnou výkonnosťou a absorpčnou kapacitou. Zdroje nepridelenej výkonnostnej rezervy PO 2 sa v rámci PO 1 alokovali do oblasti intervencie zameranej na odvádzanie a čistenie odpadových vôd (oblasť intervencie 022).

Zároveň, na základe analýzy aktuálneho stavu a predpokladaného vývoja implementácie PO 2, a to projektov zameraných na preventívne protipovodňové opatrenia na vodných tokoch, boli z tejto oblasti, okrem nepridelenej výkonnostnej rezervy PO 2, presunuté aj ďalšie zdroje KF v objeme 40 mil. € do PO 1, špecifického cieľa 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, na aktivity zamerané na budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, ako aj na podporu realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktorá prispieva k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový.

Zdroje EFRR predstavujúce nezískanú výkonnostnú rezervu z PO 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy v sume 17 005 153 € (EÚ zdroj) a PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch v sume 61 113 667 € (EÚ zdroj) boli realokované na podporu projektov budovania a modernizácie dopravnej siete, ktorých účelom je zlepšenie podmienok rozvoja regiónov čeliacich ekonomickým problémom (v nadväznosti na iniciatívy Komisie „Coal regions in Transition“ a „Catching-up Regions“) a zároveň sú pripravené na implementáciu v rámci PO 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) Operačného programu integrovaná infraštruktúra s vysokou absorpčnou kapacitou. Predmetná zmena tak reflektuje na aktuálne a dlhodobé potreby na národnej úrovni v súlade s uznesením vlády SR č. 130/2019 zo dňa 27. marca 2019, ktorým bol schválený materiál „Predbežný návrh prerozdelenia časti výkonnostnej rezervy v prospech Operačného programu Integrovaná infraštruktúra“, ktorý vypracoval a predložil na rokovanie vlády SR Centrálny koordinačný orgán – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na základe výsledkov priebežného monitorovania stavu implementácie jednotlivých operačných programov, spoločne s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Zároveň boli v OP KŽP (verzia 10.1) vykonané súvisiace zmeny vo finančných tabuľkách, cieľových hodnotách príslušných ukazovateľov, ako aj niektoré ďalšie zmeny v jeho textovej časti, zamerané najmä na precizovanie textu a aktualizáciu legislatívy.

Súčasťou textových úprav OP KŽP (verzia 10.1) je v rámci PO 1 úprava jednej z usmerňujúcich zásad výberu projektov týkajúcich sa špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Zároveň dochádza k rozšíreniu aktivity C. Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia o činnosť zameranú na vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality. V PO 2, špecifickom cieli 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy bol rozšírený rozsah podpory v rámci aktivity C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) jej úpravou tak, že sa vypustilo jej obmedzenie na intravilán obcí a umožnila realizácia vodozádržných opatrení v celom sídelnom prostredí, t. j. v intraviláne aj extraviláne. V PO 4 sa do špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch dopĺňa nový ukazovateľ „CO03 – Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty“.