Dokument OP KŽP (verzia 12.0)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 12 vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2021) 7116 final, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 28. septembra 2021.

Hlavným cieľom navrhovanej zmeny OP KŽP na verziu 12 je zabezpečiť vyčerpanie zdrojov OP KŽP v súlade s pravidlom n + 3, t. j. do konca roka 2023, a predísť tak strate finančných prostriedkov.

OP KŽP (verzia 12) napomáha dočerpaniu zdrojov EÚ v rámci operačného programu tak, aby do konca obdobia jeho realizácie boli využité v oblastiach s preukázateľnou absorpčnou kapacitou a zároveň s pozitívnym vplyvov na životné prostredie a na plnenie povinností SR vyplývajúcich z environmentálnej legislatívy EÚ. Zmeny v rámci prioritných osí 1 a 2 OP KŽP (verzia 12) prispejú k plneniu záväzkov SR v oblasti čistenia a odvádzania odpadových vôd, zabezpečovania bezpečnej pitnej vody pre obyvateľov, ako aj zefektívňovania triedenia zberu komunálnych odpadov a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov. Súčasťou OP KŽP (verzia 12) je tiež rozšírenie rozsahu podpory v rámci aktivít v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prioritnej osi 1. Taktiež zmeny v rámci prioritnej osi 4 smerujúce k rozšíreniu predmetu podpory v oblasti využívania OZE, ako aj k zvýšeniu finančných možností na podporu energetickej efektívnosti, predstavujú riešenia napomáhajúce jeho vecnej, a teda nielen finančnej implementácii, orientovanej na aktuálne a naliehavé potreby na národnej úrovni a dosahovanie cieľov v oblasti ochrany životného prostredia.

Platná verzia OP KŽP (verzia 12) sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 12.0).