Dokument OP KŽP (verzia 13.0)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 13.0, schválením zo strany Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia zo dňa 09. júna 2022, ktorou dochádza k uplatneniu miery spolufinancovania vo výške 100 % na výdavky vykázané v žiadostiach o platbu na Európsku komisiu za 8. účtovný rok (1. júla 2021 – 30. júna 2022).

Prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/562 zo 6. apríla 2022, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE) sa umožňuje členským štátom EÚ poskytnúť možnosť uplatňovať mieru spolufinancovania zo zdroja EÚ vo výške 100 % za 8. účtovný rok. Riadiaci orgán pre OP KŽP touto technickou zmenou zrevidoval tabuľku týkajúcu sa finančného plánu operačného programu (Tabuľka č. 18a) v systéme SFC2014, čím si uplatnil mieru spolufinancovania vo výške 100 % zo zdroja EÚ na výdavky vykázané v žiadostiach o platbu na Európsku komisiu za 8. účtovný rok.

Platná verzia OP KŽP (verzia 13.0) sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 13.0).