Dokument OP KŽP (verzia 5.1)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2017) 8715, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 12. decembra 2017.

Zmena OP KŽP sa týkala úpravy miery spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre PO 4 vo vzťahu ku kategórii regiónu – menej rozvinuté regióny z pôvodných 58,14 % na 78,93 % a s tým súvisiacich úpravách finančného plánu a výkonnostného rámca PO 4.

Zároveň sa v texte OP KŽP vykonali formálne zmeny, týkajúce sa opráv chýb v písaní, ako aj aktualizácie údajov.

Platná verzia OP KŽP, zahrňujúca úpravu v súlade s vyššie uvedeným vykonávacím rozhodnutím Komisie, sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 5.1).