Dokument OP KŽP (verzia 9.0)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2019) 4066, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 27. mája 2019.

Navrhovaná zmena OP KŽP spočíva predovšetkým v doplnení novej podaktivity do prioritnej osi 1 na plnenie cieľa zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality (špecifický cieľ 1.4.1), zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach nízkoemisnými spaľovacími zariadeniami (t. j. náhrada kotlov na pevné palivo kotlami na zemný plyn). Dôležitosť doplnenia predmetnej podaktivity významne súvisí s potrebou bezodkladne prijať zo strany SR opatrenia prispievajúce k plneniu požiadaviek vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe, najmä pokiaľ ide o dodržanie limitných hodnôt pre prachové častice a zabezpečiť v blízkej dobe podporu a implementáciu týchto opatrení.

Zároveň dochádza v rámci navrhovanej zmeny OP KŽP k presunu zdrojov EÚ z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1 vo výške 30,9 mil., zodpovedajúcej úsporám z verejného obstarávania projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2. Tieto zdroje budú v nadväznosti na prijatie zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1. 1. 2019, použité na posilnenie oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd v aglomeráciách pod 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré sa nachádzajú v chránených vodohospodárskych oblastiach s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd a nebol v nich identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový, ako aj na monitorovanie stavu vôd. Ďalšia časť realokovaných zdrojov sa využije na oblasť sanácie environmentálnych záťaží. Súčasťou navrhovanej zmeny OP KŽP je aj precizovanie textu prioritnej osi 1, v rámci špecifického cieľa 1.3.1 a tiež rozšírenie okruhu prijímateľov v prioritnej osi 4, špecifického cieľa 4.2.1 a 4.3.1, a to v súvislosti s  podporou garantovaných energetických služieb prostredníctvom finančných nástrojov.

Platná verzia OP KŽP verzia 9 sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 9).