Pracovná skupina pre prípravu OP KŽP

S cieľom dôsledne naplniť požiadavky princípu partnerstva zo strany MŽP SR majú partneri taktiež k dispozícii
e-mailový kontakt programovanie@enviro.gov.sk, ktorý je vytvorený na efektívnu komunikáciu ich pripomienok, podnetov a odporúčaní mimo zasadnutí pracovnej skupiny.


1. zasadnutie 12.4.2013

Prezenčná listina z 1. zasadnutia pracovnej skupiny

Prezentácie z 1. zasadnutia pracovnej skupiny

Fotogaléria