Usmernenie k fázovaniu projektov  Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2.) a Programu Slovensko 2021-2027, verzia 2.1 – účinnosť od 3.11.2023, sledovanie zmien

Usmernenie k fázovaniu projektov  Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2.) a Programu Slovensko 2021-2027, verzia 2.1 – účinnosť od 3.11.2023, sledovanie zmien