Usmernenie SIEA pre úspešných Žiadateľov a Prijímateľov OP KŽP

Nadobudnutím účinnosti Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1 sa ruší USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV v rámci dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4“ súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou SR z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19.


zverejnené 15.04.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnila Usmernenie pre Prijímateľov, určené pre úspešných Žiadateľov a Prijímateľov implementujúcich dopytovo-orientované projekty v rámci OP KŽP v gescii SIEA v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území krajiny vládou SR.

USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV v rámci dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4“ súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou SR z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 verzia 1.1, účinnosť 31.07.2020

USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV v rámci dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4“ súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou SR z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 verzia 1.1, účinnosť 31.07.2020 v sledovaní zmien

USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV v rámci dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4“ súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou SR z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19.