Komisia monitorovacieho výboru


Komisia monitorovacieho výboru k finančným nástrojom

V súlade s princípom partnerstva Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 15. júna 2018 zriadilo Komisiu monitorovacieho výboru k finančným nástrojom.

Zriadenie Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom vyplynulo z potreby podpory činnosti monitorovacieho výboru v oblasti zabezpečenia pokroku v implementácií finančných nástrojov.

„Štatút Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom“ a „Rokovací poriadok Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom“ výbor schválil na základe výsledkov členov výboru hlasovaním per rollam č. 13 prijatím uznesenia výboru č. 16 zo dňa 15. júna 2018.


  1. zasadnutie Komisie

Záznam z 2. zasadnutia Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom

Prezentácie

 

  1. zasadnutie Komisie

Záznam z 1. zasadnutia Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom

Prezentácie


Zoznam členov Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom​ k 22. 3. 2021

ARCHÍV –  Zoznam členov Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom k 4.6.2019


Štatút Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom v znení Dodatku č. 1 – konsolidované znenie platné od 30. mája 2019

Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom

Štatút Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom

Rokovací poriadok Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom