Enviromagazín 2018

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 24-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

ENVIROMAGAZÍN 1/2018

ENVIROMAGAZÍN 2/2018

ENVIROMAGAZÍN 3/2018

ENVIROMAGAZÍN 4/2018

ENVIROMAGAZÍN 5/2018

ENVIROMAGAZÍN 6/2018