Enviromagazín 2019

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 24-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Enviromagazín 1/2019

Enviromagazín 2/2019

Enviromagazín 3/2019

Enviromagazín 4/2019

Enviromagazín 5/2019

Enviromagazín 6/2019