Možnosti Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnoviteľné zdroje energie