Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Slovenská agentúra životného prostredia  ǀ  Karloveská 2  ǀ  941 04 Bratislava 4 ǀ 28. jún 2017

Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie projektov protipovodňových opatrení v rámci OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zorganizovala informačný seminár pre zazmluvnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8 zameraný na monitorovanie a hodnotenie vôd.

Počas informačného semináru boli účastníci oboznámení s náležitosťami týkajúcimi sa aktualizácie kumulatívneho pracovného výkazu a jeho zmien od 1. 7. 2017. Praktické cvičenia, aplikácie zmien a vzorové príklady vnímali účastníci seminára ako prínos pre bezchybnú implementáciu projektov.

Predmetná výzva s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8 bola vyhlásená v rámci prioritnej osi  1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a je zameraná na špecifický cieľ:

  • 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd