Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre územie Banskobystrického kraja si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 zameranej na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc).

Termín a miesto konania:

21. jún 2018 (štvrtok), Banská Bystrica o 10:30 hod.
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Veľká sieň (1. poschodie) v zasadačke č.290 na 2. poschodí

 

Prihlásiť sa môžete zaslaním informácie na e-mail: ipc@banskabystrica.sk najneskôr do 18.06.2018.
Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

 

Pozvánka