Informačný seminár v Prešove k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Prešovského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraným na triedený zber komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v menej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a v ostatných regiónoch (výzva č. 33) a doplnkovo k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov (výzva č. 15) a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (výzva č. 16).

 

Termín a miesto konania:

17. január 2018 (streda), Prešov o 12:30 hod.

ZMENA MIESTA KONANIA !!! Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, malá zasadačka II. Poschodie Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov, veľká zasadačka

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom online prihlasovacieho formulára –TUdo 12.1.2018. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci, max. jeden za organizáciu. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

 

Pozvánka