Informačný seminár v Žiline k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 zameraným na triedený zber komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v ostatných regiónoch (výzva č. 33) a v menej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a doplnkovo k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov (výzva č. 15) a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (výzva č. 16).

Termín a miesto konania:

 

18. január 2018 (štvrtok), Žilina o 10:30 hod.

Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 48, 011 09 Žilina

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na elektronickú adresu: ipc@zilinskazupa.sk v termíne do 12.1.2018, 12:00 hod. Účasť na seminári je bezplatná a účastníkom seminára bude zabezpečené občerstvenie.

 

Program

Návratka