Informačný seminár k implementácii projektov v rámci OP KŽP

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF ǀ Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja ǀ K dolnej stanici 20A  ǀ 911 01 Trenčín ǀ 30. november 2017

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár k implementácii projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

V rámci informačného seminára boli účastníci oboznámení s náležitosťami týkajúcimi sa zmluvy o poskytnutí NFP, základnými povinnosťami prijímateľa NFP, s realizáciou aktivít projektu, procesom monitorovania, poistením, zabezpečením záväzkov poskytovateľa, či spôsobom ukončenia zmluvy o poskytnutí NFP. Na seminári tiež odzneli informácie k žiadosti o platbu ako aj o kontrole verejného obstarávania.

 

Prezentácie z informačného seminára si môžete stiahnuť tu.