Workshop pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku

Okresný úrad Banská Bystrica  ǀ  Námestie Ľ. Štúra 1  ǀ 974 86 Banská Bystrica ǀ 25. máj 2017

Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží v rámci OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zorganizovala workshop pre zazmluvnených prijímateľov NFP s cieľom poskytnúť im najnovšie poznatky a skúsenosti, poukázať na kritické oblasti v procese verejného obstarávania, vytvoriť priestor pre riešenie individuálnych požiadaviek s kompetentnými zástupcami SAŽP a zároveň predstaviť úspešné projekty v realizácii. Prínosom workshopu bolo získanie komplexných informácií potrebných k efektívnej implementácii projektov v rámci OP KŽP.

Prezentácie nájdete tu.