50. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Dátum vyhlásenia: 29.3.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Zároveň SO informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy dňa 31.10.2019.

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla .

50.Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha č. 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č. 4 – Osobitné podmienky k OV

Príloha č. 5 – Informácia pre žiadateľov

Príloha č .6 – Schéma štátnej pomoci rozvody tepla