74. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE – OPKZP-PO4-SC411-2022-74


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Dátum vyhlásenia: 29.3.2022

Dátum uzavretia výzvy: 30.11.2022


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74, zameranú na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE o 2 200 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 17 200 000 EUR.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zároveň oznamuje žiadateľom, že dňa 30.11.2022 plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74 z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 24.5.2022 Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 74. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74 je:

  1. zmena maximálnej výšky NFP,
  2. úprava osobitnej zmluvnej podmienky zakotvenej v Zmluve o poskytnutí NFP,
  3. úprava možností autorizácie predkladaného formuláru ŽoNFP,
  4. spresnenie a doplnenie formulácií dokumentácie výzvy.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE.


Výzva č.74 zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE v znení Usmernenia č. 1

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha č.3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č.4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č.6 – Schéma štátnej pomoci OZE

 

Dokumenty:

Dokumenty – Usmernenie č.1 – sledovanie zmien