Aktualizácia Príručky pre hodnotiteľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje, že dochádza k úprave spôsobu posudzovania hodnotiaceho kritéria 4.2 – Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu a to v nadväznosti na aktualizáciu Príručky pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačného programu  Kvalita životného prostredia a za účelom eliminácie negatívnych vplyvov nedostatkov v preukazovaní hospodárnosti výdavkov v predložených žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) na celkový výsledok konania o žiadostiach. V zmysle pôvodnej verzie Príručky pre hodnotiteľov v prípade, ak žiadateľ nepreukázal hospodárnosť výdavkov projektu ani po Výzve na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci procesu odborného hodnotenia (ďalej len „výzva na doplnenie“) niektorým z relevantných postupov na posúdenie hospodárnosti definovaných v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty Operačného programu Kvalita životného prostredia, projekt nesplnil hodnotiace kritérium 4.2 – Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu. V zmysle aktuálnej verzie Príručky pre hodnotiteľov, v prípade, že žiadateľ ani po výzve na doplnenie ŽoNFP nepredloží doklady preukazujúce hospodárnosť niektorého z výdavkov (položiek v podrobnom rozpočte projektu) v súlade s podmienkami definovanými v príslušnej výzve, RO neuzná takýto výdavok za oprávnený. Uvedená zmena sa vzťahuje na všetky ŽoNFP, ktorých odborné hodnotenie nebolo ukončené k 4. aprílu 2022 a to bez ohľadu na to, či je táto skutočnosť uvedená v dokumentácii výzvy na predkladanie ŽoNFP.