Dôležitá informácia ohľadom poskytovania informácií pre žiadateľov v rámci OP KŽP

Z dôvodu aktuálneho stavu a preventívnych opatrení Vlády Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia SR ako RO pre operačný program Kvalita životného prostredia spočívajúcich v zavedení práce zamestnancov poskytovateľa z domu (tzv. home office) a z toho vyplývajúce obmedzenia výkonu niektorých činností sa určuje ako prioritný spôsob komunikácie elektronická forma – e-mail.

Prosíme žiadateľov a záujemcov o informácie k výzvam, aby pri žiadostiach o informácie, usmernenia, resp. vysvetlenia využívali e-mailovú formu a dotazy adresovali na e-mail vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk. Vzhľadom na očakávané veľké množstvo emailových otázok si Vás zároveň dovoľujeme požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť k dlhšiemu termínu vybavenia.

O odvolaní mimoriadneho stavu a zrušení zavedených preventívnych opatrení (t.j. o fungovaní MŽP SR v bežnom režime) Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom webového sídla www.op-kzp.sk.