Odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí o NFP v rámci schvaľovacích procesov v kompetencii Ministerstva životného prostredia ako Riadiaceho orgánu pre OP KŽP

Požadovanie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP na základe výzvy na doplnenie

V rámci konania niektorí žiadatelia predkladajú žiadosti o NFP na RO v rôznom štádiu rozpracovanosti, t.j. žiadosť o NFP nie je pri predkladaní úplná (napr. časté je predloženie iba formuláru žiadosti o NFP pri podaní žiadosti o NFP bez príloh). Uvedeným konaním sa žiadatelia ukracujú o možnosť úplnej kontroly predloženej žiadosti o NFP a následne konkrétneho dožiadania doplnenia alebo opravy. Absencia relevantných príloh pri podaní žiadosti o NFP má nevyhnutne za následok všeobecne formulované dožiadanie zo strany RO. Žiadosť o NFP je následne zo strany žiadateľa doplnená tak, že niektoré povinné prílohy chýbajú, resp. majú rôzne vady, ktoré znemožňujú RO spoľahlivo overiť splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo strany RO, čo môže mať za následok vyradenie žiadosti o NFP z procesu schvaľovania. V prípade predloženia všetkých príloh v zmysle riadiacej dokumentácie výzvy už pri podaní žiadosti o NFP, môže byť výzva na doplnenie využívaná na svoj primárny účel, a to na doplnenie, resp. dovysvetlenie údajov a informácií, ktoré vyplývajú z už predložených povinných príloh, resp. na doplnenie požadovaných náležitostí, kde RO pri podmienkach poskytnutia príspevku, ktorých splnenie overuje sám, zistí ich porušenie a vyzve žiadateľa na preukázanie ich splnenia. Taktiež je potrebné dbať na to, aby sa žiadateľ v rámci doplnenia chýbajúcich náležitostí vyjadril ku každej požiadavke RO uvedenej vo výzve na doplnenie.


Najčastejšie dôvody nesplnenia Podmienok poskytnutia príspevku (PPP)

1. Kategória PPP Oprávnenosť žiadateľa:

– Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania žiadateľa – je potrebné dbať na to, aby suma výšky spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa, uvedená v príslušnom dokumente
(Uznesenie príslušného zastupiteľstva, výpis z účtu, úverová zmluva, a pod.) korešpondovala so sumou spolufinancovania vyplývajúcou z celkových oprávnených výdavkov projektu (vrátane rešpektovania prípadnej odchýlky, ak je táto stanovená príslušnou výzvou). Tu je potrebné dbať aj na skutočnosť, aby výška jednotlivých výdavkov, ako aj výška celkových oprávnených výdavkov korešpondovala naprieč všetkými relevantnými prílohami a taktiež na to, že ak žiadateľ upravuje výšku celkových oprávnených výdavkov v rámci doplnenia žiadosti o NFP, je vždy potrebné overiť, či deklarovaná výška spolufinancovania v rámci predloženého dokumentu je postačujúca.
– Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6 / §8a ods. 4 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja – v rámci uvedenej podmienky (relevantné pre subjekty územnej samosprávy) je potrebné dbať na to, aby boli žiadateľmi predkladané jednotlivé
uznesenia o schválení programu rozvoja obce ako aj územného plánu,resp. funkčné odkazy na predmetné schvaľujúce dokumenty, zverejnené na príslušných webových stránkach, nakoľko
uvedenú podmienku je možné považovať za splnenú iba v prípade, ak je možné overiť, že predmetné dokumenty sú schválené príslušným zastupiteľstvom k referenčnému termínu stanovenému v Príručke pre žiadateľa (schvaľujúci dokument (uznesenie) môže byť predložený aj v rámci doplnenia chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, ale prijatý musí byť pred predložením žiadosti o NFP na RO). Stávajú sa situácie, kedy žiadatelia predkladajú napr. samotný dokument – Program rozvoja obce, resp. Územný plán, ktorý však neobsahuje informáciu o tom, či a kedy bol schválený príslušným zastupiteľstvom. V prípade, ak zo strany RO nie je možné overiť tieto skutočnosti ani z verejne dostupných informácií, uvedené má za následok vyradenie žiadosti o NFP zo schvaľovacieho procesu.

2. Kategória PPP Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

– Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a PPP Kritériá pre výber projektov – Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov
– Konkrétnu špecifikáciu oprávnenosti výdavkov v rámci jednotlivých výziev je možné nájsť v dokumente Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý je vždy súčasťou dokumentácie
výzvy. Predmetný dokument obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín oprávnených výdavkov a v rámci nich najčastejšie sa vyskytujúce typy oprávnených výdavkov v rámci danej výzvy.
V prípade preukázateľnejsúvislosti s projektom je možné ako oprávnené v rámci definovaných skupín výdavkov uznať aj výdavky, ktoré nie sú explicitne uvedené ako oprávnené v rámci
dokumentu Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov. V príslušnej Príručke k oprávnenosti výdavkov, ktorej verzia je definovaná výzvou, sú definované všeobecné aspekty oprávnenosti
výdavkov vzťahujúcich sa pre všetky výzvy.
– Vo vzťahu k hospodárnosti jednotlivých výdavkov, ktorá je posudzovaná v rámci odborného hodnotenia žiadosti o NFP, je vo fáze administratívneho overovania potrebné dbať dôrazne na
kompletnosť podpornej dokumentácie pre stanovenie výšky výdavkov. Podporná dokumentácia musí byť predložená na základe zvoleného spôsobu stanovenia výšky jednotlivých výdavkov, v súlade s podmienkami uvedenými v Príručke pre žiadateľa. Medzi najčastejšie problémy patrí absencia uvedenej dokumentácie (napr. ponuky z prieskumu trhu, znaleckého posudku a pod. ak to výzva vyžaduje). Je potrebné napr. dbať aj na to, aby v prípade stanovenia výšky výdavku na základe rozpočtu stavby podľa výkazu výmer, bol tento predložený aj vo formáte PDF potvrdený podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár / rozpočtár).

3. Kategória PPP Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov – Oprávnenosť z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu

– Pri uvedenej podmienke je nevyhnutné reflektovať referenčný termín, ku ktorému má byť uvedená podmienka splnená. V prípade, ak je podmienka definovaná tak, že musí byť verejné
obstarávanie na vybrané zákazky (napr. nadlimitné, podlimitné) vyhlásené ku dňu predloženia / doplnenia žiadosti o NFP v rámci administratívneho overovania, nie je možné zo strany RO
akceptovať neskorší termín vyhlásenia predmetného verejného obstarávania. V prípade zverejňovania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania, je potrebné zaslať potrebné údaje do vestníka s predstihom, aby k referenčnému termínu bolo oznámenie už uverejnené vo vestníku.

4. Kategória PPP Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

– Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu – Povolený celý rozsah projektu:

  •  RO kontroluje, či stavebné povolenie, resp. iný dokument, ktorým bola stavba povolená, je vydaný príslušným orgánom na celý rozsah predmetu žiadosti o NFP (všetky stavebné objekty, ktoré vstupujú do rozpočtu projektu na základe rozpočtu stavby podľa výkazu výmer – vrátane napr. prípojok na inžinierske siete, spevnených plôch a pod.).
  • Je nevyhnutné, aby bol povolený celý územný rozsah žiadosti o NFP podľa príslušnej projektovej dokumentácie. Často sa stáva, že z výkresovej časti projektovej dokumentácie vyplýva, že predmet žiadosti o NFP má byť realizovaný aj na iných nehnuteľnostiach ako tých, ktoré sú uvedené v Technickej správe projektovej dokumentácie a následne v povolení na realizáciu projektu. V prípade, že RO zistí, že predmet projektu má byť realizovaný aj na iných nehnuteľnostiach, ako tých, na ktorých bola stavba povolená, vyzve žiadateľa na predloženie relevantného dokumentu, ktorý preukáže, že stavba je povolená na všetkých nehnuteľnostiach (v zmysle predloženej projektovej dokumentácie), t.j. v príslušnom povolení musia byť uvedené všetky parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba povoľuje. RO zdôrazňuje, že uvedené dožiadanie je možné iba v prípade, že sú relevantné dokumenty predložené už pri prvotnom podaní žiadosti o NFP na RO. V prípade, že daný rozpor identifikuje RO až na základe doplnenia žiadosti o NFP, dochádza k následnému vyradeniu žiadosti o NFP z procesu posudzovania. Analogicky RO postupuje aj pri overovaní vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov nehnuteľností, na ktorých má byť projekt realizovaný (v súlade s nastavením preukazovania splnenia predmetnej podmienky na základe dokumentácie výzvy).
  • RO ďalej taktiež overuje, či z vyjadrení príslušných orgánov v rámci podmienok stavebného povolenia nevyplývajú ďalšie podmienky, na základe ktorých je potrebný aj iný povoľujúci dokument (napr. vodoprávne povolenie v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (Vodný zákon) a podobne.).
  • V neposlednom rade je dôležité dbať na skutočnosť, že údaje o nehnuteľnostiach, na ktorých má byť projekt realizovaný musia byť vo všetkých relevantných častiach žiadosti o NFP a jej povinnej dokumentácie uvádzané vo vzájomnom súlade (najmä, aby údaje o nehnuteľnostiach uvádzané v stavebnom povolení boli rovnako uvádzané aj v prílohe týkajúcej sa dopadu projektu na územia sústavy NATURA 2000). Predmet projektu je možné realizovať iba na tých nehnuteľnostiach, na ktorých bola povolená jeho realizácia.
  • Je tiež nevyhnutné, aby žiadateľ zabezpečil platnosť predložených stavebných povolení po celú dobu konania o žiadosti, teda aby s predstihom požiadal príslušný stavebný úrad o predĺženie platnosti povolenia. Upozornenie: predĺženie lehoty na dokončenie stavby nie je možné považovať za predĺženie platnosti stavebného povolenia. V prípade pochybností týkajúcich sa platnosti stavebného povolenia, RO overuje tieto skutočnosti v súčinnosti s príslušným stavebným úradom, ktorý povolenie vydal.

– Oprávnenosť z hľadiska preukázania plnenia súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie – v rámci uvedenej podmienky RO v súčinnosti s koordinátorom EIA overuje, či dokumenty, ktoré predložil žiadateľ v rámci relevantnej prílohy sú predložené vzhľadom na charakter projektu v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vyjadrenie koordinátora EIA je záväzné a na základe neho musí žiadateľ predložiť relevantný doklad na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí v rámci administratívneho overovania.

5. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

– Ak sú žiadosti o NFP s aktivitou „triedený zber komunálnych odpadov“ alebo „zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“, zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí,
ktoré samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity triedeného zberu alebo k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie BRKO, nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu.
– Pri žiadostiach o NFP zameraných na aktivitu „Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine“ je potrebné, aby sa pri príprave projektových dokumentácií vodozádržných opatrení kládol
dôraz na to, aby boli navrhnuté také opatrenia, ktoré majú vodozádržný charakter a sú v súlade s podmienkami oprávnenosti aktivít projektu, príkladmi opatrení a osobitnými podmienkami
oprávnenosti výdavkov.

Všetky odporúčania v PDF forme.