Zoznam aktuálnych výziev

ODPADY

15. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16

32. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch (OPKZP-PO1-SC111-2017-32)

56. výzva zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov OPKZP-PO1-SC111-2019-56

58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov – OPKZP-PO1-SC111-2019-58


VODA

17. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17

28. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na informačné aktivity (OPKZP-PO1-Info-2017-28)

43. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

47. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

64. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva – OPKZP-PO1-SC123-2020-64

69. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

71. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd


ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY

18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18

21. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21

44. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík

54. výzva zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy OPKZP-PO2-SC211-2019-54

62. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – OPKZP-PO2-SC211-2020-62

67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy


OCHRANA PRÍRODY

13. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (OPKZP-PO1-SC131-2016-13)

22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22

26. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26

29. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru (OPKZP-PO1-SC131-2017-29)

49. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti


OVZDUŠIE

25. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25

55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) OPKZP-PO1-SC141-55

65. výzva na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií – OPKZP-PO1-SC141-2020-65


ENVIROZÁŤAŽE

3. výzva zameraná na prieskum environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-3)

4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-4)

5. výzva zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-5)

37. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37


RIZIKÁ

31. výzva zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

66. výzva na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov


ENERGETIKA

46. výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2018-46

59. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2019-59

60. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW – OPKZP-PO4-SC451-2019-60

61. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61

68. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2021-68