Zoznam aktuálnych výziev

ODPADY

56. výzva zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov OPKZP-PO1-SC111-2019-56

58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov – OPKZP-PO1-SC111-2019-58

72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov OPKZP-PO1-SC111-2021-72

77. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov


VODA

17. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17

43. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

47. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

69. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

71. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd

76. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd


ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY

21. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21

54. výzva zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy OPKZP-PO2-SC211-2019-54

62. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – OPKZP-PO2-SC211-2020-62


OCHRANA PRÍRODY

13. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (OPKZP-PO1-SC131-2016-13)

22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22

26. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26

29. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru (OPKZP-PO1-SC131-2017-29)

49. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti


OVZDUŠIE

25. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25

65. výzva na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií – OPKZP-PO1-SC141-2020-65


ENVIROZÁŤAŽE

3. výzva zameraná na prieskum environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-3)

4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-4)

5. výzva zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-5)


RIZIKÁ

31. výzva zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov


ENERGETIKA

74. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE – OPKZP-PO4-SC411-2022-74

75. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru – OPKZP-PO4-SC451-2022-75