Zoznam aktuálnych výziev

ODPADY


VODA


ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY

81. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraná na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie.


OCHRANA PRÍRODY


OVZDUŠIE


ENVIROZÁŤAŽE

 

RIZIKÁ

31. výzva zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni


ENERGETIKA