INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 1: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

V oblasti odpadového hospodárstva je OP KŽP zameraný v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, podporu triedeného zberu komunálnych odpadov a zhodnocovanie so zameraním na prípravu pre opätovné použitie a recykláciu odpadov.

Oprávnené aktivity:

 • Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov

Prijímatelia:

 • Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu,
 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

 

 • Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Prijímatelia:

 • MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie,
 • MV SR – okresné úrady,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie.

 

 • Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov

Prijímatelia:

 • MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie.

 

 • Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

Prijímatelia:

 • MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie.

Aktuálne výzvy: