INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.1)

V oblasti ochrany ovzdušia OP KŽP podporí opatrenia na zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality, najmä realizáciu technických a technologických opatrení na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, ale tiež aktivity na skvalitnenie  systému monitorovania ovzdušia, vrátane modelových výpočtov, inventarizácie a projekcií emisií, ako aj informačné aktivity realizované napr. prostredníctvom národného projektu SAŽP.

Oprávnené aktivity:

 • Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe

Prijímatelia:

 • prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia.

 

 • Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

Prijímatelia:

 • Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu,
 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

 

 • Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Prijímatelia:

 • príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • subjekty ústrednej správy,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb s gestorstvom vecne príslušného útvaru MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s gestorstvom vecne príslušného útvaru MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia,
 • MV SR – okresné úrady (na plnenie úloh podľa zákona o ovzduší).

  Aktuálne výzvy: