Úlohou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v oblasti boja proti podvodom je uplatňovať legálne, etické a morálne štandardy, dodržiavať princípy integrity, objektivity a poctivosti, zaviesť v rámci svojich systémov riadenia a kontroly účinné a primerané opatrenia v boji proti podvodom pri zohľadnení identifikovaných rizík (dokument: Politika boja proti podvodom). Politika boja proti podvodom je vypracovaná v súlade s odporúčaním/usmernením EK EGESIF_14-0021-00 zo 16. júna 2014 – Posúdenie rizika podvodu a účinné a primerané opatrenia proti podvodom (konkrétne príloha č. 3 Usmernenia).

Cieľom v rámci plnenia predmetných úloh je účinnou prevenciou zabraňovať vzniku podvodov a včas odhaľovať podvodné konanie.

Ohlasovanie podozrení z nezrovnalostí, trestných činov, korupcie a podvodov:

Riadiaci orgán má zavedené postupy  na nahlasovanie:

 • korupcie cez zelenú linku zriadenú Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
  republiky prostredníctvom telefónneho čísla 0800 144 440 (pracovné dni od 08:00 do 16:00hod.) a e-mailovej adresy zelena.linka@enviro.gov.sk, ktoré sú zverejnené
  na https://www.minzp.sk/kontakty/, cez protikorupčnú linku zriadenú Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom e-mailovej adresy 54mzp@enviro.gov.sk, ktorá je zverejnená na https://www.minzp.sk/korupcia/;
 • podozrení z korupcie na národnej úrovni v Slovenskej republike prostredníctvom antikorupčnej linky:
 • podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ na e-mailovú adresu nezrovnalosti@vlada.gov.skzriadenú Úradom vlády Slovenskej republiky;
 • potenciálnych rizík vrátane podozrení z podvodu a nezákonného konania na e-mailovú adresu rizika_opkzp@enviro.gov.sk;
 • podozrení z trestných činov alebo inej nezákonnej činnosti, s dopadom na finančné prostriedky EÚ a ŠR prostredníctvom e-mailovej adresy infoirq@minv.sk zriadenej  Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci s ONÚ OLAF;
 • podozrenia zo spáchania trestného činu prostredníctvom telefónneho čísla +421/2/888 91 816 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy antikor@justice.sk, ktoré sú zverejnené na https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/ms-sr/;
 • podozrení z podvodov a nezrovnalostí s dopadom na finančné prostriedky EÚ Európskemu úradu pre boj proti podvodom https://fns.olaf.europa.eu/.