INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 2: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

ako aj

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 3: 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

V oblasti riešenia environmentálnych rizík je OP KŽP zameraný na zabezpečenie protipovodňovej ochrany, nezabezpečené úložiská ťažobného odpadu (ich zabezpečenie a rekultivácia), sucho spôsobené prebiehajúcou zmenou klímy vo vzťahu k obyvateľstvu (podpora vodozádržných prvkov v krajine a hydrogeologickým prieskumom zameraným na zabezpečenie zdrojov vôd v deficitných oblastiach), vykonanie opatrení na prevenciu pred opätovnou aktiváciou zosuvov, ostatné typy rizík viazaných na zmenu klímy (podpora pripravenosti, manažmentu a intervenčných opatrení pre zvládanie mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy).

Oprávnené aktivity (v súvislosti s problematikou povodní):

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Prijímatelia:

 • štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a správu vodných stavieb,
 • nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov, podľa vodného zákona.

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi.

 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Prijímatelia:

 • subjekty verejnej správy,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie.

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Prijímatelia:

 • správca vodohospodársky významných vodných tokov.

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

Prijímatelia:

 • subjekty ústrednej správy.

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

Prijímatelia:

 • Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu,
 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

Oprávnené aktivity (v súvislosti s problematikou nezabezpečených úložísk ťažobného odpadu):

Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu (v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“)

Prijímatelia:

 • subjekty verejnej správy.

 

Oprávnené aktivity (v súvislosti s problematikou sucha spôsobeného prebiehajúcou zmenou klímy vo vzťahu k obyvateľstvu):

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)

Prijímatelia:

 • subjekty verejnej správy,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie.

Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody, ich akumuláciu a vodohospodársku bilanciu

Prijímatelia:

 • MŽP SR a ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie.

 

Oprávnené aktivity (v súvislosti s problematikou zosuvov):

Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy

Prijímatelia:

 • subjekty verejnej správy.

 

Oprávnené aktivity (v súvislosti s problematikou ostatných typov rizík viazaných na zmenu klímy):

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Prijímatelia:

 • zložky integrovaného záchranného systému,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Prijímatelia:

 • zložky integrovaného záchranného systému,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Prijímatelia:

 • zložky integrovaného záchranného systému,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov

Prijímatelia:

 • zložky integrovaného záchranného systému,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

  Aktuálne výzvy:

31. Výzva zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni