INVESTIČNÁ PRIORITA 2 Prioritnej osi 1: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

V oblasti vodného hospodárstva je OP KŽP zameraný na odpadové vody, pitnú vodu, monitorovanie vôd, zabezpečenie spojitosti vodných tokov, ako aj na koncepčné a informačné aktivity.

 

Oprávnené aktivity:

 • Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad
  2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
 • Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový

Prijímatelia (pre obe aktivity):

 • obce,
 • združenia obcí,
 • vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

 

 • Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov

Aktivita bude zameraná na:

 • intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou,
 • výstavbu a rozšírenie obecných verejných vodovodov bude podporovaná len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS.

Prijímatelia:

 • obce,
 • združenia obcí,
 • vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

 

 • Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete

Prijímatelia:

 • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd,
 • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd podľa vodného zákona,
 • správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa vodného zákona.

 

 • Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb

Prijímatelia:

 • štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a správu vodných stavieb,
 • nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona.

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi.

 

 • Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Prijímatelia:

 • Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu
 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia[i]
 • subjekty územnej samosprávy[ii]
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

[i] podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

[ii] podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy