Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

Investičná priorita: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC441-2017-NP2
Dátum vyhlásenia: 06.06. 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 6.6.2017 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou.

Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 –  Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Finančné limity pre NP Žiť energiou

Príloha 4 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 5 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 6 – Vymedzenie kategórií oprávnených výdavkov

Príloha 7 – Identifikácia synergií a komplementarity