16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Dátum vyhlásenia: 31. 10. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 23. októbra 2018 vydalo Usmernenie č. 2 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (ďalej len „usmernenie“).

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – III. hodnotiace kolo, zo dňa16. 02. 2018:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci III. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 35 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – II. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci II. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o ďalších 10 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – II. hodnotiace kolo, zo dňa 16. 08. 2017:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci II. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 40 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – I. hodnotiace kolo, zo dňa 28. 06. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci I. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 15 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (ďalej len „usmernenie“). Cieľom Usmernenia je zmena, ktorej cieľom je optimalizácia 16. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 (ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

  1. doplneniu novej podmienky poskytnutia príspevku, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  2. vyšpecifikovaniu podmienky poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené,
  3. vyšpecifikovaniu podmienky poskytnutia príspevku realizácie verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu,
  4. úprave textu v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu,
  5. úprave textu v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000,
  6. vypusteniu vzorového formulára prílohy č. 16 ŽoNFP Vyjadrenie príslušného orgánu (§3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z.z. o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  7. vypusteniu vzorového formulára prílohy č. 17 ŽoNFP Odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja,
  8. ďalším formálnym a upresňujúcim úpravám v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy,
  9. odstráneniu zrejmých nesprávností v textoch

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 15. 3. 2017.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 16. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

16. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 2

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP v znení Usmernenia č.2

Príloha 7 – Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva v znení dodatku č. 1


Dokumenty dotknuté Usmernením č.2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č.1 v pôvodnom znení

Dokumenty dotknuté Usmernením č.1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení

V súvislosti s predkladaním ŽoNFP Vás zároveň žiadame o vyplnenie stručného dotazníka, ktoré je povinné:

VYPLNIŤ FORMULÁR