29. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 

1.3.1 Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Dátum vyhlásenia: 29. 09. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 15. mája 2018  Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 (ďalej len „29. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k 29. výzve je najmä:

  1. spresnenie inštrukcií pre potenciálnych žiadateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP v nadväznosti na otázky predkladané potenciálnymi žiadateľmi;
  2. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020, t.j. najmä úprava spôsobu preukazovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ide najmä o presun čestných vyhlásení žiadateľa z osobitnej prílohy ŽoNFP priamo do formulára ŽoNFP a rozšírenie využívania centrálneho overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku);
  3. aktualizácia formulára ŽoNFP v súlade s novým vzorom CKO č. 15;
  4. zapracovanie časového okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
  5. aktualizácia informácie pre žiadateľov (príloha č. 5 výzvy) v súlade so vzorom vydaným Úradom vlády Slovenskej republiky;
  6. previazanie výzvy na najnovšiu verziu formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa (verzia 2.0);
  7. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy a
  8. zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a úprava indikatívnych alokácií vybraných podaktivít (zvýšenie alokácie na Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni o 10 mil. EUR a zníženie alokácie na Zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území o 0,4 mil. EUR.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 15. 5. 2018.

 

29. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha 7 – Zoznam prioritných typov ekosystémov

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení