29. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 

1.3.1 Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Dátum vyhlásenia: 29. 09. 2017

Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 15. mája 2018  Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 (ďalej len „29. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k 29. výzve je najmä:

  1. spresnenie inštrukcií pre potenciálnych žiadateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP v nadväznosti na otázky predkladané potenciálnymi žiadateľmi;
  2. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020, t.j. najmä úprava spôsobu preukazovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ide najmä o presun čestných vyhlásení žiadateľa z osobitnej prílohy ŽoNFP priamo do formulára ŽoNFP a rozšírenie využívania centrálneho overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku);
  3. aktualizácia formulára ŽoNFP v súlade s novým vzorom CKO č. 15;
  4. zapracovanie časového okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
  5. aktualizácia informácie pre žiadateľov (príloha č. 5 výzvy) v súlade so vzorom vydaným Úradom vlády Slovenskej republiky;
  6. previazanie výzvy na najnovšiu verziu formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa (verzia 2.0);
  7. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy a
  8. zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a úprava indikatívnych alokácií vybraných podaktivít (zvýšenie alokácie na Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni o 10 mil. EUR a zníženie alokácie na Zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území o 0,4 mil. EUR.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 15. 5. 2018.

 

29. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha 7 – Zoznam prioritných typov ekosystémov

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení