7. výzva zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (OPKZP-PO1-SC141-2015-7)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Dátum vyhlásenia: 11. 12. 2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že z dôvodu technických úprav vyplývajúcich z ITMS2014+ zverejnil dňa 29. júna 2016 v rámci 7. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 (ďalej len „výzva“) nasledovné prílohy v znení úpravy merných jednotiek pri merateľných ukazovateľoch projektu a iných údajoch:

  • Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov
  • Príloha č. 4 Príručky pre žiadateľa – Zoznam iných údajov
  • Záväzný formulár č. 12 Porovnanie environmentálnych ukazovateľov Prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľa
  • Záväzný formulár č. 13 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov a výpočtu výšky NFP Prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľ

V rámci vyššie uvedených príloh boli formou sledovania zmien upravené merné jednotky pri merateľných ukazovateľoch projektu z t/rok na kg/rok, čím dochádza k zosúladeniu merných jednotiek merateľných ukazovateľov projektu v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predkladanej prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a v prílohách žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Uvedeným zároveň dochádza k zosúladeniu merných jednotiek merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v ITMS2014+ a prílohách výzvy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 3. marca 2016 vydalo Usmernenie č. 1 k 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k:

  • podmienke, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP,
  • spôsobu preukazovania podmienky splnenia hodnotiacich kritérií,
  • spôsobu preukazovania podmienky, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP KŽP,
  • spôsobu preukazovania podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej pomoci;
  • spôsobu preukazovania podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach.

Týmto usmernením Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj “RO pre OP KŽP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 03. 03. 2016.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky predložené ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien sú uvedené nižšie.

7. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2
Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2
Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov v znení úpravy merných jednotiek
Príloha 4 – Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 2
Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok
Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

 

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2 – sledovanie zmien


Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).