7. výzva zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (OPKZP-PO1-SC141-2015-7)


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Dátum vyhlásenia: 11. 12. 2015


Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 dňa 13. júla 2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7, zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, že s prihliadnutím na skutočnosť, že na základe doposiaľ zazmluvnených projektov v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia dôjde k dosiahnutiu hodnoty ukazovateľa, týkajúceho sa počtu podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho nízkeho dopytu žiadateľov plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť.

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 13. júla 2018. Dátum uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola sa zároveň posúva na dátum uzavretia výzvy, teda 13. júla 2018. Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 3 k 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „usmernenie“). Cieľom Usmernenia je zmena, ktorej cieľom je optimalizácia 7. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 (ďalej len „výzva“) najmä vo vzťahu ku:

– kategórii podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa,

– podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP

– doplneniu novej podmienky poskytnutia príspevku, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu a

– úprave textu v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 15. 03. 2017.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 23. septembra 2016 Usmernenie č. 2 k 7. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovania z OP KŽP, spôsobu preukazovania podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, ako aj spôsobu preukazovania splnenia hodnotiacich kritérií.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 23. 09. 2016.

Zmeny vykonané týmto usmernením, s výnimkou zmeny týkajúcej sa posúdenia trestnej bezúhonnosti právnických osôb, sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia. Pokiaľ ide o zmenu týkajúcu sa posúdenia trestnej bezúhonnosti právnických osôb, táto sa vzťahuje na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že z dôvodu technických úprav vyplývajúcich z ITMS2014+ zverejnil dňa 29. júna 2016 v rámci 7. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 (ďalej len „výzva“) nasledovné prílohy v znení úpravy merných jednotiek pri merateľných ukazovateľoch projektu a iných údajoch:

  • Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov
  • Príloha č. 4 Príručky pre žiadateľa – Zoznam iných údajov
  • Záväzný formulár č. 12 Porovnanie environmentálnych ukazovateľov Prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľa
  • Záväzný formulár č. 13 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov a výpočtu výšky NFP Prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľ

V rámci vyššie uvedených príloh boli formou sledovania zmien upravené merné jednotky pri merateľných ukazovateľoch projektu z t/rok na kg/rok, čím dochádza k zosúladeniu merných jednotiek merateľných ukazovateľov projektu v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predkladanej prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a v prílohách žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Uvedeným zároveň dochádza k zosúladeniu merných jednotiek merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v ITMS2014+ a prílohách výzvy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 3. marca 2016 vydalo Usmernenie č. 1 k 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k:

  • podmienke, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP,
  • spôsobu preukazovania podmienky splnenia hodnotiacich kritérií,
  • spôsobu preukazovania podmienky, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP KŽP,
  • spôsobu preukazovania podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej pomoci;
  • spôsobu preukazovania podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach.

Týmto usmernením Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj “RO pre OP KŽP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 03. 03. 2016.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky predložené ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien sú uvedené nižšie.

7. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 3

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 3
Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 3
Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov v znení úpravy merných jednotiek
Príloha 4 – Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 3
Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok
Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 3 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení


Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).