Pracovná skupina pre prípravu OP KŽP

Rozhodnutie o zriadení Pracovnej skupiny pre prípravu operačného programu Kvalita životného prostredia
Štatút Pracovnej skupiny pre prípravu OP KŽP
Členovia Pracovnej skupiny pre prípravu OP KŽP

S cieľom dôsledne naplniť požiadavky princípu partnerstva zo strany MŽP SR majú partneri taktiež k dispozícii
e-mailový kontakt programovanie@enviro.gov.sk, ktorý je vytvorený na efektívnu komunikáciu ich pripomienok, podnetov … Čítať ďalej