INVESTIČNÁ PRIORITA 1 PRIORITNEJ OSI 4: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov (OZE)

V oblasti energetiky (v rámci investičnej priority 1) je OP KŽP zameraný na podporu perspektívnych a inovatívnych technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (ďalej aj ako „OZE“), čím sa zvýši výroba tepla a elektriny z OZE. Zároveň bude podporovaná aj inštalácia malých zariadení OZE v domácnostiach (nie len v menej rozvinutých regiónoch, ale aj v Bratislavskom samosprávnom kraji).

Oprávnené aktivity:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív

Prijímatelia:

 • fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • subjekty ústrednej správy,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

 

Výstavba zariadení na výrobu biometánu, využitie vodnej energie, využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom, výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Prijímatelia:

 • fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • subjekty ústrednej správy,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

 

Podpora inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach (v rámci národného projektu „Zelená domácnostiam“)

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „SIEA“) formou národného projektu pripravuje aj nový program využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA navrhuje, aby domácnosti po zadaní záväzných údajov jednoducho získali poukážky, ktoré si následne uplatnia pri dodávke a inštalácií zariadení. Plánovaný spôsob podpory predpokladá, že SIEA prostredníctvom národného projektu zabezpečí automatickú evidenciu žiadostí a súvisiacej dokumentácie ukončených inštalácií. Národný projekt s týmto riešením umožní zásadne zjednodušiť proces získania príspevku, je však časovo náročný na prípravu. Podporované budú inštalácie malých fotovoltických systémov a veterných turbín s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kW, ďalej slnečných kolektorov na ohrev vody, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu.

Cieľové skupiny:

 • vlastníci rodinných domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov/správcovia bytových domov, t.j. domácnosti na území celej SR.

 

INVESTIČNÁ PRIORITA 2 PRIORITNEJ OSI 4: 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch (PODNIKY)

V oblasti energetiky (v rámci investičnej priority 2) je OP KŽP zameraný na zavedenie programu na podporu energetických auditov pre malé a stredné podniky, pre objektívne stanovenie potenciálu úspor energie, na základe ktorého budú navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE. Podporou realizácie takýchto opatrení sa zníži energetická náročnosť výroby v podnikoch.

Oprávnené aktivity:

 • Zabezpečenie energetických auditov v MSP
 • Implementácia opatrení z energetických auditov:
 • rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti,
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,
 • rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
 • zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov,
 • výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií,
 • modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku,
 • iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Prijímatelia:

 • fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia.

INVESTIČNÁ PRIORITA 3 PRIORITNEJ OSI 4: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania (BUDOVY)

V oblasti energetiky (v rámci investičnej priority 3) je OP KŽP zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov t. j. budov štátnej správy a miestnej samosprávy. Prioritou budú najmä komplexné projekty, t.j. projekty v ktorých sa budú kombinovať opatrenia na úsporu energie v budovách, ktoré budú navrhované na zníženie potreby energie na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie.

Oprávnené aktivity:

 • Zníženie energetickej náročnosti verejných budov prostredníctvom:
 • zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
 • modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia,
 • výťahov za účelom zníženia spotreby energie,
 • inštaláciou systémov merania a riadenia,
 • zmenou spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT,
 • inštaláciou zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Prijímatelia:

 • subjekty ústrednej správy,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • verejnoprávne ustanovizne.

Pozn.: budovy musia byť vo vlastníctve/ správe vyššie uvedených oprávnených prijímateľov

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 PRIORITNEJ OSI 4: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy (STRATÉGIE)

V oblasti energetiky (v rámci investičnej priority 4) je OP KŽP zameraný na podporu obcí a iných verejných subjektov, aby prijímali nízkouhlíkové stratégie s jasnými cieľmi a s dôrazom na ochranu ŽP, čo je základným predpokladom systematického znižovania emisií skleníkových plynov so zohľadnením regionálnych a lokálnych podmienok. Poradenstvo, zvyšovanie informovanosti a monitoring nízkouhlíkových opatrení pre všetky typy území, bude predmetom národných projektov SIEA.

Oprávnené aktivity:

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky

Prijímatelia:

 • subjekty územnej samosprávy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Prijímatelia:

 • subjekty ústrednej správy,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. 

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Prijímatelia:

 • subjekty ústrednej správy,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkových opatrení najmä energetickej efektívnosti a využívania OZE vrátane poradenstva, informačných kampaní, odborných seminárov, konferencií a aktivít pre deti a mládež (v rámci národného projektu „Žiť energiou“)

Aj v novom programovom období bude pokračovať bezplatné energetické poradenstvo, ktoré vďaka finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov európskej únie poskytuje SIEA od roku 2009. Podobne ako teraz aj v budúcnosti budú môcť záujemcovia konzultovať svoje otázky telefonicky na bezplatnej linke, e-mailom a osobne, ale už na viacerých miestach ako doteraz. Energetickí konzultanti budú poskytovať poradenstvo aj na výstavách, či priamo v mestách a obciach, ktoré navštívia. SIEA v rámci pripravovaného národného projektu plánuje v programovom období 2014 – 2020 organizovať rôzne podujatia a konferencie, semináre, diskusie, ale aj súťažné programy, exkurzie a prednášky pre školy. Súčasťou národného projektu budú aj nové publikácie na tému úspor energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Cieľové skupiny:

 • široká verejnosť, deti a mládež, médiá – ústredné, regionálne, mienkotvorné, odborné a iné,
 • subjekty ústrednej správy,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • subjekty súkromného sektora.

Zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania informovanosti pre verejný sektor, energetických manažérov, audítorov, poskytovateľov energetických služieb (v rámci národného projektu „Odborne o energii“)

Národný projekt SIEA je zameraný na vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva pre nasledovné cieľové skupiny:

 • technikov/ inštalatérov v oblasti realizácie opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE,
 • projektantov v oblasti realizácie opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE,
 • poskytovateľov energetických služieb,
 • energetických manažérov,
 • energetických audítorov,
 • odborne spôsobilé osoby na pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov,
 • zamestnancov verejného sektora, ktorí sa zaoberajú používaním energie a nízkouhlíkovými opatreniami.

Súčasťou národného projektu bude aj realizácia a vypracovanie energetických auditov verejných budov, ktoré budú môcť byť následne využité pri ich obnove.

Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti, využívania OZE a iných nízkouhlíkových opatrení (v rámci národného projektu „Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti“)

Cieľom národného projektu je rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE), ktorý prevádzkuje SIEA od roku 2009, a vytvorenie nových funkcionalít zameraných na elektronický zber, analýzu a vyhodnotenie údajov o spotrebe energií pri súčasnej minimalizácii administratívnej náročnosti na strane poskytovateľov údajov aj spracovania údajov.

Rozšírenie monitorovania bude zamerané aj na zdokonalenie verifikácie vkladaných údajov zo strany prevádzkovateľa a vytvorenie možnosti importu a exportu údajov medzi inými relevantnými systémami.

MSEE umožní vyhodnocovanie energetických, ekonomických, environmentálnych prínosov, ako aj spracovanie výstupov pre analýzy po jednotlivých oblastiach. Analytické funkcionality umožnia vzájomné porovnávanie agregovaných údajov jednotlivých monitorovaných oblastí napríklad pre potreby vyhodnotenia akčných plánov. MSEE sa rozšíri aj o prepočet úspory primárnej energie.

MSEE umožní vyhodnocovať účinnosť finančných nástrojov na podporu jednotlivých opatrení energetickej efektívnosti, čo prispeje k zlepšeniu investičného plánovania. Týmto sa prispeje aj k investičnému rozhodovaniu pri projektoch energetickej efektívnosti a využitia zdrojov obnoviteľnej energie, a umožní zvážiť porovnávaním primeranosť ekonomickej návratnosti jednotlivých projektov.

INVESTIČNÁ PRIORITA 5 PRIORITNEJ OSI 4: 4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple (VÚ KVET)

V oblasti energetiky (v rámci investičnej priority 5) je OP KŽP zameraný na podporu rozvoja efektívnych systémov centralizovaného zásobovania teplom, z dôvodu udržania a zvýšenia podielu dodaného tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Podporované budú najmä opatrenia zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Oprávnené aktivity:

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

Prijímatelia (pre obe oprávnené aktivity):

 • fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • subjekty ústrednej správy,
 • subjekty územnej samosprávy.

  Aktuálne výzvy:

82. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2023-82