Otázky všeobecného charakteru v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Pre externý manažment v súvislosti s písaním žiadosti o NFP je oprávnená hodinová sadzba, alebo fixná platba?

Výdavky na prípravu žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane jej príloh, budú v rámci OP KŽP neoprávnenými výdavkami. Oprávnenými výdavkami budú iba výdavky na riadenie projektu počas jeho implementácie (po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP).

Bude oprávneným nákladom publicita projektu?

Čítať ďalej