Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SIEA na verziu 5.2

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 5.2, účinnú od 13.12.2019.